Privacy verklaring en cookie beleid - Hulp bij verlichting
U bent hier: Home

Privacy verklaring en cookie beleid

PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

SLV Nederland verwerkt dagelijks informatie over personen. SLV Nederland houdt zich daarbij aan de wet. SLV Nederland respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens SLV Nederland verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Lagotronics BV, handelend onder de naam SLV Nederland, gevestigd aan de Kazernestraat 19, 5928 NL te Venlo, KvK-nummer 12032346, e-mailadres: info@slv.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je je wenden tot Marianne Hendrikx-Bloemendal.

2. Persoonsgegevens

SLV Nederland verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Uitvoering koopovereenkomsten

Voor het verwerken en bezorgen van jouw bestelling hebben we je naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens en jouw telefoonnummer nodig. Deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij jij partij bent.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij je naam, e-mailadres, betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij je aanvraag verwerken, contact met je opnemen, onze diensten verlenen en je op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden.

(Direct) Marketing

Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Social media

SLV Nederland is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Wij kunnen jouw  persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op deze websites en/of apps gebruikt. Als een dergelijke functie door je wordt gebruikt kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Sollicitatieprocedure

SLV Nederland verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kan SLV Nederland jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met je kan worden opgenomen.

Werknemers

SLV Nederland verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.

3. Ontvanger

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten SLV Nederland, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van jouw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen. Daarnaast geven we jouw gegevens door aan derden die door SLV Nederland worden ingeschakeld om de bestelling bij je te bezorgen.

Met jouw toestemming

Met jouw toestemming kunnen wij je persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je je toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

SLV Nederland maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk jouw persoonsgegevens verwijderen. Indien je bijvoorbeeld jouw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij jouw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op je verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Bij jouw verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van je hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten jou geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als jou persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij jouw gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met je hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres info@slv.nl. SLV Nederland zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.
Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. SLV Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

6. Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

7. Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: info@slv.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie mei 2018

COOKIE BELEID

1. Inleiding

SLV Nederland draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt SLV Nederland gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

2. Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Zo onthoudt een winkelwagen ingevulde persoonsgegevens om jouw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen.
Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten jouw zichtsveld. Daarom vragen wij altijd jouw toestemming voor wij deze cookies plaatsen.

Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina's gemeten. Niet-functionele cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
– het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
– technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
– vanaf welke pagina je op de website bent gekomen

3. Cookies blokkeren en verwijderen

Indien je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer kan opslaan, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.

Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en dient je de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om via jouw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden je aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in jouw browserinstellingen.

Ook bij verwerking van jouw persoonsgegevens met cookies kun je al jouw rechten uitoefenen die hierboven in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd.

4. Wijziging cookie beleid

SLV Nederland behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: info@slv.nl.

Versie mei 2018


Meer informatie

x
Deze website maakt gebruik van functionele en (anonieme) analytische cookies. Meer informatie. OK, bedankt